مطالعه به شیوه لایه ای (از روی کتاب یا جزوه)

⬅️پاراگراف اول را بخوانید و حاشیه‌نویسی کنید.
⬅️آن را برای خودتان توضیح دهید و حاشیه‌نویسی را کامل کنید
⬅️دور کلمات کلیدی و مهم خط بکشید و حتما به آن ها توجه کنید .
⬅️پاراگراف دوم را بخوانید.
⬅️این بار پاراگراف اول و دوم را با هم برای خودتان توضیح دهید.
⬅️کل صفحه را برای خودتان توضیح دهید.
⬅️صفحه دوم را هم به همین ترتیب مطالعه کنید.
⬅️کل درس را برای خودتان توضیح دهید.

مطالعه دروس خواندنی به روش لایه ای موثرترین روش  جهت یادگیری  این دروس است .