اگه این راه ساده بود...
همه میرفتن...
پس...
خاص ها از راه های سخت به دست می آیند...