عوامل مهم در مطالعه متمرکز

بهترین و مؤثرترین راه برای مقابله با حواس‌پرتی نوشتن عوامل آن روی برگه‌ای کاغذ است. فرض کنید در اوج مطالعه هستید. ناگهان به خاطر می‌آورید که امشب باید به دوست خود تلفن بزنید. از این لحظه به بعد شما هر چه‌قدر هم سعی کنید تا فکرخود را بر مطالعه متمرکز کنید، فکرِ تلفن کردن به دوست‌تان و این‌که مبادا آن را فراموش کنید، ذهن شما را آشفته می‌کند آزارتان می‌دهد. شما از همان لحظه تمرکز حواس خود را از دست داده‌اید. اگر به محض این‌که این فکر به ذهنتان راه یافت، آن را روی کاغذی بنویسید خیالتان راحت می‌شود و می‌توانید به مطالعه‌ی متمرکز خود ادامه دهید.

حواس‌پرتی را نیز مانند نکات مهم کتاب که فرامی‌گیرید و ثبت می‌کنید، باید جایی تخلیه کنید. اگر ننویسید توانایی ذهنی خود را کم کرده‌اید. هر چه در حین مطالعه به خاطرتان می‌آید و عامل مزاحم تلقی می‌شود، در جایی یادداشت کنید. با این کار بار ذهنی مربوط به آن را تخلیه می‌کنید و با خیال راحت به مطالعه ادامه خواهید داد.