مقاله ی خسته شدن

 👈موقع خوندن زود خسته میشم!!

_🔸تو درس خوندنت مرتب و منظم باش و بدون برنامه و سینوسی درس نخون. خلاصش اینکه عشقی درس نخون!
 
_🔹تغذیه نقش مهمی داره. برنامه ی روزانه ی غذاییتو تغییر بده و پرخوری نکن. تعداد وعده های غذاتو بیشتر کن ولی با حجم غذای کمتر.

_🔸فکرتو درگیر مسائل بیهوده نکن. اگر زیاد فکر میکنی، تمرین کن که فکر کردن به مسئله های غیر ضروری و حذف کنی
 
_🔹به اندازه ی توان و ظرفیتت از خودت کار بکش!
 
_🔸از هر مکان و هر شخصی که ممکنه برات تنش ایجاد کنه دوری کن.

_🔹هر از گاهی یه دست کوچولو به سر و روی اتاقت بکش و یه تغییری هر چند جزیی درش ایجاد کن.

 _🔸اگر خستگی هات منشا جسمانی داره، حتما به پزشک مراجعه کنید