تمرکز:

🔘افراد به روش های مختلفی می توانند در کارها وامورگوناگون میزان و درصد تمرکزخود را تقویت کنند و افزایش دهند.
درکلاس درس نیز هرکس به روش خودش تمرکزش راحفظ کرده و سعی در افزایش آن دارد. به عنوان مثال بعضی ها با تکرار به تمرکز لازم دست می یابند.بعضی ها با نوشتن مطالب تمرکز لازم را کسب می کنند. پس روش ایجاد تمرکز در افراد مختلف متفاوت است.