فواید برنامه ریزی


1) ایجاد آرامش: داشتن برنامه و اطمینان از این که می توانید همه درس ها را در زمان لازم مطالعه کنید سبب ایجاد آرامش می شود.


2) نظم و تعادل: مطالعه از روی برنامه موجب ایجاد تعادل در مطالعه تمامی درس ها می شود.
اگر بدون برنامه ریزی و صرفا به میل خود مطالعه کنید, ممکن است به صورت ناخودآگاه بعضی از دروس را که به آن ها علاقه بیشتری دارید چندین بار مطالعه کنید ولی در عوض بعضی از دروس را بسیار کم و یا فراموش کنید.


3) ایجاد بازتاب شرطی: مطالعه یک درس در ساعتهای معین در روز سبب شرطی شدن ذهن نسبت به آن موضوع شده و یادگیری را آسانتر و پایدارتر می سازد.


4) افزایش تمرکز: مطالعه از روی برنامه سبب کاهش پرش ذهن در هنگام مطالعه و ایجاد تمرکز بیشتر می شود.


5)عادت مطالعه را افزایش می دهد.


6) موجب صرفه جویی در وقت و استفاده بیشتر از زمان می شود.     


7) امیداواری بیشتر به آینده را تامین می کند.


8) اضطراب و نگرانی از امتحان را حتی در شب کنکور کاهش می دهد.


9) حافظه را به مرور زمان فعال و شکوفا می کند.


10) موجب تقویت اراده و اعتماد به نفس در فرد می شود.