یک راند دیگه مبارزه کن
وقتی پاهات چنان خسته‌اند
که به‌زور راه میری،
یک راند دیگه مبارزه کن،
وقتی بازوهاااات چنان خسته‌اند
که قدرت گاردگرفتن نداری،
یک راند دیگر مبارزه کن،
وقتی که خون از دماغت جاری است و چشمانت سیاهی می‌رود
و چنان خسته‌ای که  آرزوی می کنی حریف با مشتی محکم به دهانت کار را تمام می‌کند،
یک راند دیگهههه مبارزه کن.
و به‌یاد داشته باش!
فردی که یک راند دیگر مبارزه می‌کند
#هرگز شکست نمی‌خورد.
 تو وقتی تلاش میکنی و ایمان داری
که میتونی موفق بشی کل کائنات به تکاپو در میآیند و تورو به هدفت میرسونن...