کارگردان دنیا خداست❤️

نباید از سخت بودن نقشی که بهت داده شده گله کرد
 چراکه
سخت بودن نقش
نشانه اعتماد کارگردان
به شایستگی بازیگر است.