⭕️ مل رابینز:

⁉️ اگر به شما بگویم تحقق رویا و هدف بزرگ شما ده سال زمان می برد، چه فکری پیش خود می کنید؟ آیا هنوز حاضر هستید ادامه دهید؟

🔻در واقع به هر میزان که هدف شما بزرگتر باشد به زمان #بیشتری نیاز دارد. هر چه رویای شما بزرگتر باشد باید حاضر باشید شکست های بیشتری را تجربه کنید. فکر موفقیت یک شبه را از سرتان بیرون کنید. راز دستیابی به رویاها و اهداف بزرگ، صبوری و پشتکار است. قانونی است به نام قانون 10هزار ساعت. بر اساس این قانون برای دستیابی به موفقیت چشمگیر در یک حوزه کاری باید حدود 10هزار ساعت تمرین و تجربه داشته باشید. دستیابی به این میزان از تجربه و تسلط بین 5 تا 10 سال زمان احتیاج دارد. آیا شما حاضر هستید برای تحقق رویا و هدف تان این میزان زمان را وقف علاقه تان کنید؟

🔺 بنابراین سوال کلیدی این است: اگر بدانید تحقق رویا و هدف بزرگ شما ده سال زمان می برد، آیا حاضر هستید مسیر تحقق رویایتان را ادامه د