خودتان را تشویق کنید....


ما همیشه بخاطر اشتباهات‌مان خودمان را سرزنش می‌کنیم،

🌟اما بنظر نمی‌رسد که برای موفقیت هایمان هرگز جشن بگیریم.
موفقیت همیشه در قالب پیروزی های بزرگ نیست;
🌟در عوض, در مسیر موفقیت پیروزی های کوچکی هم وجود دارد.

🌟با هر پیروزی که کسب می کنید شاد باشید,
هیچ اهمیتی ندارد که چقدر این پیروزی ها کوچک باشد,
🌟چونکه همه اینها کمک می کند تا احساس اعتماد بنفس داشته باشید
و رو به جلو حرکت کنید ...