بازیابی مطالب

💎بازیابی با نوشتن :
بازیابی با نوشتن بعد از مطالعه یا بعد از کلاس درس صورت می گیرد.
این کار درمراحل یادگیری ادراک پر رنگ تر است .مراحل بازیابی اطلاعات در مطالعه تاثیر مهم و بسزایی در آزمون جامع دارد؛ زیرا دانش آموز با حجم از مطالب روبه رو هستند ولی زمان کمی در اختیار دارند؛ پس دانش آموزان با فرصت کم شروع به بازخوانی مطالب می کنند.
لازم به ذکراست دراین مدت کم بازخوانی کار اشتباهی است؛ بنابراین در روش بازیابی دانش آموزان به جای مرور چندباره مطالب یا مباحث(بازخوانی) که در اکثر مواقع به یادگیری سطحی و حفظی درس ها منجر می شود، بعد از مطالعه و حضور در کلاس مطلب را به زبان خود بازگو می کنند یا روی کاغذ با طرح سوال از مبحث مورد نظر می نویسند که این کار بازدهی بیش تری دارد.

💎بازیابی با آزمون:
این نوع بازیابی با آزمون دادن صورت می گیرد و منجر به طبقه بندی مطالب در ذهن  می شود با استفاده آزمون می توانید موضوعات و مطالب مطالعه شده را بازیابی کنید؛ موضوعاتی که شاید از دیدشما درمراحل ابتدایی سخت و ناممکن به نظر برسند ولی چنین نیست.

✔️همیشه این جمله یادتان باشد((وقتی سخت یادمیگیرید،خوب یاد می گیرید)) پس بازیابی بهتر از بازخوانی است.💯

بازیابی با استفاده ازآزمون به میزان یادگیری اولیه ارتباط دارد و یادگیری اولیه مطمنا با نحوه مطالعه مرتبط است.