🎯 تنها باوری که اهمیت دارد

خود باوریست....

پشتکاااار داشته باش ،یه روز اکتیو هستی،
یه روز پنچر میشی، تمام دنیا جمع شن ،تا بهت انگیزه بدن آنی و زودگذر هست ،
آدم مهمی که بهت انگیزه میده،خودت هستی ،قهرماااان ،تو اشرف مخلوقات هستی،
پرواز کردن رو خودت یاد بگیر ،اینقدر تمرین کن ،تا اوج بگیری، تو زندگی مثل عقاب باش، کیفیت اهدافت رو بالا ببر ،هر روز صبح برای خودت تداعی کن،من مطمئنم ،با این روند موفق تو حتمی است ،به افکار مسموم کننده ی دیگران اهمیت نده ،از زمان قدیم گفتن حرف مردم باد هواست  از یه گوشیت بشنو ،از گوش دیگه در کن .....