فقط برنامه نریز
فقط تقویمت رو علامت نزن
فقط حرف نزن
فقط فکر نکن
فقط خیالبافی نکن
نه
هیچ‌کدوم
هیچ کدوووم از اینا مهم نیست
تنها چیزی که مهمه اینه که....
واقعا پاشی و انجامش بدی
برخیز
بلند شو
وشروع کن
نیرومند باش💪
قدرتمند باش💪
جسور باش💪
به‌جای این که اجازه‌بدی به کارهات،به وظایف،به سلامتیت به پشتکارت که ضعیف بشن..
به جای این که همینطوری این چیزارو ول کنی..
از قدرت ارادت استفاده کن
ضعیف نباش
وارد بازی شو
و تمام بهانه‌های الکیت رو کنار بزار
و برو دنبالش😊