نکات طلایى برای مطالعه :

◀️ صبح ها بیشتر سعی در یادگیری مطالب داشته باشید.
◀️ درس هایی را که نیاز به مرور دارند ؛ ترجیحا به شب موکول کنید.
◀️ بلافاصله پس از غذا خوردن با شکم پر مطالعه نکنید.
◀️ قبل و بعد از مطالعه، حتما استراحت کنید.
◀️ هنگام هیجان های عصبی ،ترس ،خشم اضطراب وکینه وناراحتی مطالعه نکنید؛زیرا تمرکزندارید.
◀️ برای مطالعه شوروشوق واشتیاق فراوان داشته باشید.
◀️ درحالت خستگی وبی خوابی مطالعه نکنید، چون برای مطالعه تمرکزحواس ندارید.
◀️ انتظار بی جا ازخود نداشته باشید. به اندازه هوش، استعداد، توانایی و تلاشتان بهره خواهید برد.
◀️ ابتدا وضعیت جسمی وروحی خود را متعادل کنید و سپس شروع به مطالعه می کنید.


❌هرگز نگویید حافظه ام خراب است واصلا هیچ چیز را نمیفهمم.

❌متخصصان ومطالعه و یادگیری به شدت اعتقاد دارند که مهمترین عامل تخریب حافظه ونداشتن تمرکز عالی "اضطراب "است .
برنامه ریزی درسی ،مطالعه درطول سال تحصیلی واستفاده بهتراززمان والبته آسودگی شب امتحان ازهمه اضطراب های کاذب جلوگیری می کنند.