قانون 21 روز

🔺انسان 21 روز زمان نیاز دارد تا یک عادت جدید بسازد یا آن را ترک کند.

♻️اگر شما هم بتوانید 21 روز را بدون چیزی سپری کنید دیگر به آن نیاز نخواهید داشت.