12 تلف کننده ی اصلی زمان :

⏰نگرانی برای چیزی که دیگران میگویند.
⏰به تنهایی انجام دادن همه کارها
⏰سعی در راضی نگه داشتن همه
⏰زندگی خودتان را زندگی نکردن
⏰تکرار کردن اشتباهات قبل
⏰منتظر ماندن برای انگیزه
⏰مقایسه کردن خودتان
⏰نیمه کار گذاشتن کارها
⏰نداشتن اولویت
⏰کمال گرایی
⏰ترسیدن
⏰غر زدن