برای رتبه شدن فقط اطلاعات درسی کافی نیست
 باید به توانایی ای برسی که بتونی تفکرات خودت رو هم کنترل کنی
 *فقط مثبت  *فقط مثبت
ولی نه یک مرتبه بلکه کم کم و با زدودن افکار و تفکرات منفی