روش های کاهش استرس

برنامه ریزی:

یکی ازمهمترین چیزهایی که باعث استرس میشود عدم برنامه ریزی است که باعث آشفتگی ذهنی میشود پس باید برنامه ریزی بلندمدت تارسیدن به هدف وهمچنین برنامه کوتاه مدت روزانه داشته باشیم

خواب کافی:

خواب کافی واستراحت امری بسیارمهم وحائزاهمیت است زیراباعث فعال شدن حافظه کوتاه مدت وبه یادآوردن موضوعات میشود

تغذیه:

اگرموادمغذی به میزان کافی استفاده نشود ذهن مانمیتواندباحداکثرتوان خودبه یادگیری وتثبیت بپردازد
شکلات تلخ.  بادام درختی.   لبنیات.  چای.  ماهی.  کلم بروکلی.   سیر.   سبزی وسالاد
حتمامصرف شوند ضداسترس هستند

فعالیت وتحرک:

سعی کنیددرطول روز به مدت چنددقیقه پیاده روی تندداشته باشید
قبل و بعد از امتحان نفس عمیق بکشید