موفقیت به اندازه ى شکست خطرناک است.
آرزو به اندازه ى ترس تو خالى است.
این که موفقیت به اندازه ى شکست خطرناک است یعنى چه؟
چه از پله هاى نردبان بالا روید یا از آن پایین آیید، موقعیت شما متزلزل است.
هنگامى که با دو پاى خود روى زمین ایستاده اید، مى توانید همیشه تعادلتان را حفظ کنید.
این که آرزو به اندازه ترس توخالى است یعنى چه؟
ترس و آرزو هر دو سایه اند؛
آن ها از افکار ما به وجود مى آیند.
وقتى خود را به صورتِ خود نمى بینیم،
چیزى برای ترسیدن وجود ندارد.
دنیا را به صورت خودتان ببینید.
به چیزها همانطور که هستند اعتماد کنید. جهان را چون خودتان دوست بدارید، سپس مى توانید آن طور که باید مراقب همه چیز باشید.