💎 8 عادتی که تضمین می کند سریعتر و بهتر یاد بگیریم:

1⃣ محیط مناسبی پیدا کنید.
2⃣ یادداشت کنید.
3⃣ بین ایده ها ارتباط برقرار کنید.
4⃣ عضلات مغزتان را قوی تر کنید.( با بازی های فکری)
5⃣ خیلی بخوانید
6⃣ هر آنچه یاد می گیرید را عملی کنید.
7⃣ از هر روشی که فکر می کنید مناسب شماست برای یادگیری استفاده کنید.
8⃣ اطلاعات تان را به دیگران متتقل کنید.