١٢راهکار برای کنترل اضطراب

۱- برای کاهش اضطراب، اعتماد به نفس خود را تقویت کنید.

٢- خاصیت شوخ طبعی و بذله‌گویی را در کاهش اضطراب نادیده نگیرید.