١٢راهکار برای کنترل اضطراب

۱- برای کاهش اضطراب، اعتماد به نفس خود را تقویت کنید.

٢- خاصیت شوخ طبعی و بذله‌گویی را در کاهش اضطراب نادیده نگیرید.

٣-  ورزش و تحرک جسمانی، شادابی و نشاط و آمادگی‌های روانی را افزایش می‌دهد.

٤- اگر مضطرب شدید، سعی کنید به حالت قبل از اضطراب بازگردید تا بتوانید اوضاع را به کنترل خود در آورید.

٥- یک راه مقابله با اضطراب آن است که به جای تلاش برای کنترل، آن راتجربه کنیم، این یعنی جسارت ورزی.

٦- آموزش آرمیدگی، روشی سریع برای بازگشت به حالت آرامش است.

٧- شناخت رفتارهای نشان دهنده‌ی اضطراب، به کنترل آن کمک می‌کند.

٨- به مدت ٢ دقیقه درموقعیت وحشت زا و اضطراب زا مقاومت کنید واین مقاومت را گسترش دهید.

٩- زمان نگرانی خود را محدود کنید و به کارهای خود نظم وترتیب دهید.

١٠- جمله خونسرد باش را با خودتان تکرارکنید.

١١- برای خود وشخصیت تان ارزش قائل شوید.

١٢- سعی کنید خلاقیت تان را در راه به توافق رسیدن با دیگران بکار  بگیرید