مزیت تمرین های زیاد چیست؟

یکی از ویژگی های سیستم شناختی انسان، محدودیت آن است. مغزانسان نمی تواند به طور همزمان به پردازش اطلاعات مختلف بپردازد و در هر زمان باید به مطالب محدودی توجه کند.
به عنوان مثال اگر ازشما بخواهند جواب 7×8 را حساب کنید، کار دشواری پیش رو ندارید؛ اما اگر بخواهید جواب عبارت 35780×18365 راحساب کنید، به احتمال زیاد نمی توانید؛ با آنکه روش کار یکسان است.
در این حالت ذهن انسان فقط به علت "محدودیت فضا" نمی تواند روند محاسبه را طی کرده و اعداد را نگهداری کند. بخش زیادی از تمرین های خسته کننده برای حل این مشکل هستند. انسان با تمرین های زیاد می تواند بسیاری از فعالیت های خود را به صورت خودکار انجام دهد و فضای شناختی مغزخود را برای کارهای مهمتری نگه دارد.
فعالیت های بسیاری هستند که به تدریج  و با تمرین های بسیار به صورت خودکار در آمده اند؛ مانند بستن بندکفش، جدول ضرب، ضربه زدن برای توپ برای یک فوتبالیست، و حتی نوشتن یک مقاله برای یک روزنامه نگار. تمام این کارها برای کسانی که برآن تسلط ندارند فضای بسیاری ازمغز را اشغال می کند. به همین دلیل است که با تمرین های پی در پی باید به سمت تسلط حرکت کرد تا عملکرد مغز درانجام سایرفعالیت های موازی افزایش یابد؛ اما حتی با رسیدن به تسلط ، بازهم برای بهبود توانایی ها وعملکرد در مواردی مانند نوشتن مقاله یا دریبل زدن درفوتبال، تمرین ها ادامه می یابند.

✔️مزایای تمرین به اصطلاح خسته کننده به همین جا ختم نمی شود. تمرین های پی درپی که برای بسیاری از آن ها انگیزه ای وجودندارد، زمینه حرکت به سمت تمرین های با سطح بالاتر را فراهم می کنند، مانع از فراموشی می شوند و امکان به کارگیری آن ها درموقعیت های جدید و درمواجهه با مشکلات متفاوت راهم فراهم می کنند. دراین صورت به نظر می رسد گاهی باید برای رسیدن به مزایای بیشتر، رنج تمرین های تکراری و خسته کننده را تحمل کرد.