خستگی در هنگام مطالعه دلالیل متعددی دارد که یکی از آن ها عدم استفاده از رنگ های مختلف در یادداشت برداری است.

🔔 مغز ما امواج نور(رنگ) و صدا دریافت می کند و این امواج باعث بیدار شدن سلول های مغزی ما می شوند.

🧠سلول های مغزی ما هنگامی که یک موج تکراری از رنگ و صدا را دریافت می کنند به خواب میروند، و همین باعث می شود ما احساس خستگی کنیم.

📚نتیجه:
📖برای جلوگیری از احساس خستگی در هنگام مطالعه باید از رنگ های مختلف استفاده کنیم .