موفقیت مال کسایی هست که یه ثانیه دیرتر نا امید میشن و یه لحظه
دیرتر دست از تلاش بر می دارن.
مواظب این یک های ساده باشید.