تشریحی یا تستی؟

سؤالات تستی و تشریحی دو روی سکه نیستند که بتوانید یکی را انتخاب کنید، بلکه لازم و ملزوم و به‌عبارتی مکمل یکدیگر هستند.

گام اول حل سؤالات تشریحی و گام دوم برای استحکام بیش‌تر در یادگیری، حل سؤالات تستی است.

در حل هر دو دسته از سؤالات پایبندی به چند اصل باعث نتیجه‌گیری بهتر و افزایش عمق یادگیری خواهد شد. به‌کارگیری تکنیک‌ها نیز مهم است. برای مثال تکنیک‌هایی مثل ضربدر و منها که بر مدیریت زمان تأثیر دارند فرقی نمی‌کند که در حل سؤال تستی به کار گرفته شوند یا حل سؤالات تشریحی و البته که در هر دو اثربخشی خود را دارند. طبقه‌بندی مباحث، شناسایی سؤالات زمان‌بر، ذخیره‌ی زمان، افزایش سرعت تست‌زنی و... همگی اثرات مثبت این تکنیک‌ها هستند.