💡اگر دوباره کنکور بدهیم این اشتباهات را تکرار نمی کنیم !!!!

◀️ آریو برزن عباسی رتبه 730 گروه ریاضی
📝 سعی می کردم روی دروس عمومی به خصوص دروسی مثل عربی و ادبیات وقت بیش تری بگذارم و آن ها را مطالعه کنم

◀️ شایان کاشفی رتبه 316 گروه تجربی
📝 در درس خواندن بین درس های مختلف ، تعادل برقرار می کردم یعنی تلاش می کردم برای برخی درس ها، وقت بیش تری را اختصاص دهم.

◀️ میکائیل سعیده رتبه 80 گروه انسانی
📝 در جلسه کنکور هر درس را بعد از پایان وقت مقررش کنار می گذارم یعنی سعی می کنم که زمان هر درس را فقط صرف همان درس کنم تا در نهایت ، وقت کم نیاورم . در کل ، بهتر است آن زمان پیشنهادی را که در دفترچه آمده ، صرف همان درس کنند.

◀️ علی کیاقادری رتبه 230 گروه ریاضی
📝 وقت بیشتری برای درس خواندن می گذاشتم ، تا بتوانم رتبه بهتری را کسب کنم هر چند از رتبه ام راضی هستم.

◀️سارا مرتهب رتبه 131 گروه انسانی
📝 اگر دوباره کنکور می دادم در خواندن دینی 80 درصد وقت خودم را روی آیات و 20 درصد آن را برمتن صرف می کردم، و در مورد من برعکس بود. و بعد از هر سنجش اشکالاتم را حتما پیدا و ببرسی می کردم. من در سال کنکور به دلیل علاقه به بعضی از درس ها ( مثلا فلسفه ی پیش دانشگاهی) وقت زیادی رو آن درس تلف کردم ، که به نظر من کار اشتباهی بود . و باید همه درس ها را به طور متعادل مطالعه کرد.

◀️ محمد مهدی فرشاد رتبه 238 گروه تجربی
📝 تمرکز حواس سرجلسه امتحان و اعتماد به نفس نقشی اساسی در موفقیت شخص دارد. اگر دوباره کنکور بدم با اعتماد به نفس بیشتری به جلسه امتحان می روم.
💡اگر دوباره کنکور بدهیم این اشتباهات را تکرار نمی کنیم !!!!

◀️ آریو برزن عباسی رتبه 730 گروه ریاضی
📝 سعی می کردم روی دروس عمومی به خصوص دروسی مثل عربی و ادبیات وقت بیش تری بگذارم و آن ها را مطالعه کنم

◀️ شایان کاشفی رتبه 316 گروه تجربی
📝 در درس خواندن بین درس های مختلف ، تعادل برقرار می کردم یعنی تلاش می کردم برای برخی درس ها، وقت بیش تری را اختصاص دهم.

◀️ میکاءیل سعیده رتبه 80 گروه انسانی
📝 در جلسه کنکور هر درس را بعد از پایان وقت مقررش کنار می گذارم یعنی سعی می کنم که زمان هر درس را فقط صرف همان درس کنم تا در نهایت ، وقت کم نیاورم . در کل ، بهتر است آن زمان پیشنهادی را که در دفترچه آمده ، صرف همان درس کنند.

◀️ علی کیاقادری رتبه 230 گروه ریاضی
📝 وقت بیشتری برای درس خواندن می گذاشتم ، تا بتوانم رتبه بهتری را کسب کنم هر چند از رتبه ام راضی هستم.

◀️سارا مرتهب رتبه 131 گروه انسانی
📝 اگر دوباره کنکور می دادم در خواندن دینی 80 درصد وقت خودم را روی آیات و 20 درصد آن را برمتن صرف می کردم، و در مورد من برعکس بود. و بعد از هر سنجش اشکالاتم را حتما پیدا و ببرسی می کردم. من در سال کنکور به دلیل علاقه به بعضی از درس ها ( مثلا فلسفه ی پیش دانشگاهی) وقت زیادی رو آن درس تلف کردم ، که به نظر من کار اشتباهی بود . و باید همه درس ها را به طور متعادل مطالعه کرد.

◀️ محمد مهدی فرشاد رتبه 238 گروه تجربی
📝 تمرکز حواس سرجلسه امتحان و اعتماد به نفس نقشی اساسی در موفقیت شخص دارد. اگر دوباره کنکور بدم با اعتماد به نفس بیشتری به جلسه امتحان می روم.