راهکارعدم یادگیری لغات :

1- لغات، از جمله لغات زبان، عربی و ادبیات از نوع دروس حفظی هستند و برای یادگیری آن ها نیاز به تمرین و تکرار زیادی دارید.